Avelslära

För många år sedan sammanställde jag en kortfattad introduktion om det svåra ämnet avelslära. Jag hoppas att det kan ge Er ett hum om avel. En avel som ibland tar märkliga vägar. Det är på inget sätt en fullständig dokumentation, men en bit på väg för hugade intressenter, som jag hoppas Ni kan ha glädje av. / Inge

Genotyp           anlagstyp = individens genetiska uppsättning
Fenotyp            företeelsetyp= individen såsom den ter sig.

Kromosom        enhet i vilken DNA och därmed arvsanlagen befinner sig
DNA                   Deoxyriibonukleinsyra= den molekyl som utgör arvsmassan.

Hund består av       78 kromosomer  39 par
Räv består av         38 kromosomer   19 par
Människa består av 46 kromosomer  23 par

Zygot=befruktad äggcell    
HOMO  Lika -homozygot
betyder att zygoten har fått två likadana anlag för en egenskap
HETERO Olika -heterozygot
Kvalitativ Nedärvning
innebär att en egenskap styra av ett eller ett fåtal arvsanlag(gener). Det vanligaste vid denna form av nedärvning är att anlaget måste finnas i dubbel uppsättning för att en individ skall få egenskapen eller defekten.
Detta kallas för Recessiv nedärvning.
Monogen nedärvning betingas av en enda gen.


En SJUK individ har det dominanta anlaget D som dominerar över motsvarande normala anlag d på den andra kromosomen i paret. Varje avkomling till individen löper 50% risk att ärva sjukdomsanlaget D från den sjuka föräldern och själv bli sjuk. Sjukdomen finns på en autosom och är dominant, d.v.s anlaget ger upphov till sjukdom när det finns på den ENA av de två kromosomerna i ett genpar.


Båda föräldrarna är friska men bärare av sjukdomsanlaget r som inte kommer till uttryck, eftersom det normala anlaget R är dominant och finns på det den andra kromosomen i paret. Risken är att 25% av deras avkomlingar skall få anlaget r från vardera föräldern i så och säga dubbel uppsättning. Eftersom avkomlingen då har en dubbel uppsättning av anlager rr blir det sjukt. Ett recessivt anlag måste, till skillnad för ett dominant, finnas i DUBBEL dos. Det vill säga på båda kromosomerna i ett genpar, för att ge sig till känna.


Hondjuret är anlagsbärare för X med sjukdomsanlag på ena av X-kromosomerna. Hon är frisk, därför att hon också har det normala, dominanta anlaget X på den andra X-kromosomen.
Handjuret har en normal X och en Y kromosom.
Om dessa paras med varandra blir hälften av avkomlingarna av honkön anlagsbärare (bärare av sjukdomsanlaget X ) medan hälften av avkomlingarna av hankön blir sjuka. Detta är en speciell form av recessiv nedärvning, där sjukdomsanlaget är beläget på en X-kromosom. En frisk individ av hankön kan således inte vara anlagsbärare av defekten.

POLYGEN NEDÄRVNING Egenskaper som orsakas av samverkan mellan flera olika gener. Egenskaper med polygen nedärvning kan vara storlek, mentalitet, Hd ...

AVELSTEKNIK
A) parning efter fenotypisk likhet - typavel
B) inavel- parning mellan starkt besläktade individer, helsyskon, far och dotter osv.
Inavel kan tillgripas, när man vill undersöka sin stam avseende på förekomsten av recessiva gener och sedan bortarbeta en ev. förekomst av sådanna.
När man önskar reproducera någon speiell ana ....förälder, far och morförälder osv.
C) linjeavel - med linjeavel menas att en speciell anmoder eller anfader förekommer upprepande gånger i stamtavlan. Det är full möjligt att linjeavla flera individer samtidigt. Linjeavel innebär alltid en viss inavel.
D) utavel - parning mellan obesläktade individer inom en ras. Genom utavel kan man erhålla en såkallad Heterosiseffekt. Den positiva verkningen av denna effekt minskar om den aktuella rasen har en smal avelbas och djuren är mer eller mindre i släkt med varandra.
E) korsningsavel - inom rasen korsning mellan två inavlade linjer / mellan raser korsning mellan raser med utgång ifrån rena raser.

UTRÄKNING AV INAVELS KOFFICIENTEN


Man har olika uppfattningar om var gränsen för inavel går.
Detta var en liten genomgång av det svåra ämnet avelslära. Det är viktigt att vi ALLA värnar om vår ras och vi får inte bli hemmablinda, så vi inte ser det som är mindre bra, vi måste kunna diskutera fel och brister för att kunna utveckla rasen och det görs bara genom SAMARBETE, då har vår härliga ras en lysande framtid som trevlig jakt och familjehund.
Nedan är länken till RAS som beskriver hur vi bör bedriva avel inom rasen PBGV

Avelsstrategi för PBGV

 

Välkommen till Väntans 
Inge Hansen Pettersson
+46 (0)739 373774
Skaraborg

KONTAKT: Se under valpar

 

Uppdaterat: 5/2 -2023*


VÄNTANS KENNEL INNEHAR
SKK's Bruksuppfödarpris:
1997 - 2003 - 2007 - 2013 - 2019
SKK's Bruksavelspris:
1997 - 2003 - 2007

Svenska Bassetklubbens 
JaktAvelsPris & JaktUppfödarePris i GULD